Katechizm

KATECHIZM

Jeśli jesteś uczniem Pana Jezusa, to w każdej chwili życia musisz postępować zgodnie z Bożymi Przykazaniami. Katechizm to informacja, jak mamy Pana Boga kochać, świadczyć o Nimi i unikać grzechu.

GŁÓWNE PRAWDY WIARY
Najważniejsze prawdy, które mówią o Bogu, ludziach i o świecie.

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

DEKALOG, CZYLI PRZYKAZANIA BOŻE
Uczeń Chrystusa, który poznał prawdy wiary, każdego dnia żyje przykazaniami.

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
 2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego na daremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI
Najważniejsze przykazanie

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej du­szy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

 

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE
Pan Jezus założył Kościół. Przez chrzest jesteśmy Jego dziećmi. Kto chce być w kościele powinien przyjąć Jego wymagania.

 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Ko­munię świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

SAKRAMENTY ŚWIĘTE
Pan Jezus daje nam znaki, przez które udziela łaski do wytrwania w dobrym oraz umacnia i przemienia serca

 1. Chrzest.
 2. Bierzmowanie.
 3. Eucharystia.
 4. Pokuta.
 5. Namaszczenie chorych.
 6. Kapłaństwo.
 7. Małżeństwo.

 

CNOTY BOSKIE

 1. Wiara.
 2. Nadzieja.
 3. Miłość.

 

CNOTY GŁÓWNE

 1. Roztropność.
 2. Sprawiedliwość.
 3. Umiarkowanie.
 4. Męstwo.

 

GRZECHY GŁÓWNE
Grzech jest to zerwanie łączności z Bogiem.

 1. Pycha.
 2. Chciwość.
 3. Nieczystość.
 4. Zazdrość.
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
 6. Gniew.
 7. Lenistwo.

 

GRZECHY WSPÓLNE

 1. Namawiać do grzechu.
 2. Kazać innym grzeszyć.
 3. Zezwalać na cudze grzechy.
 4. Pobudzać innych do grzechów.
 5. Chwalić grzechy innych.
 6. Milczeć widząc cudze grzechy.
 7. Nie sprzeciwiać się cudzym grzechom.
 8. Pomagać do grzechu.
 9. Bronić cudzego grzechu.

 

WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY
Jeśli chcesz otrzymać przebaczenie od Boga, pamiętaj o tych warunkach.

 1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Szczera spowiedź
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

 

NAJWAŻNIEJSZE DOBRE UCZYNKI
Życie w przyjaźni z Bogiem ma zaowocować miłością do bliźnich, pomocą i życzliwością.

 1. Modlitwa.
 2. Post.
 3. Jałmużna.

 

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM DUSZY

 1. Grzesznych napominać.
 2. Nieumiejętnych pouczać.
 3. Wątpiącym dobrze radzić.
 4. Strapionych pocieszać.
 5. Krzywdy cierpliwie znosić.
 6. Urazy chętnie darować.
 7. Modlić się za żywych i umarłych.

 

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM CIAŁA

 1. Głodnych nakarmić.
 2. Spragnionych napoić.
 3. Nagich przyodziać.
 4. Podróżnych w dom przyjąć.
 5. Więźniów pocieszać.
 6. Chorych nawiedzać.
 7. Umarłych grzebać.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA EWANGELICZNE
Jezus chce, aby i ciebie nazywano błogosławionym.

 1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy króle­stwo niebieskie.
 2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
 3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
 4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
 5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
 6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
 7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą na­zwani synami Bożymi.
 8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwo­ści, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i ra­dujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

 

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

 1. Mądrość
 2. Rozum
 3. Rada
 4. Męstwo
 5. Bojaźń Boża
 6. Pobożności
 7. Roztropności

 

IMIONA EWANGELISTÓW I ICH SYMBOLE

 1. Mateusz – anioł
 2. Marek – lew
 3. Łukasz – wół
 4. Jan – orzeł

 

IMIONA DWUNASTU APOSTOŁÓW

 1. Szymon Piotr
 2. Andrzej
 3. Jakub syn Zebedeusza
 4. Jan
 5. Filip
 6. Bartłomiej
 7. Tomasz
 8. Mateusz
 9. Jakub syn Alfeusza
 10. Tadeusz
 11. Szymon Gorliwy
 12. Judasz Iskariota (po jego śmierci Maciej)

 

OSTATECZNE RZECZY CZŁOWIEKA

 1. Śmierć.
 2. Sąd Boży.
 3. Niebo albo piekło.

 

POZDROWIENIA CHRZEŚCIJAŃSKIE

 1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
  ~ Na wieki wieków. Amen.
 2. Szczęść Boże!
  ~ Szczęść Boże!
 3. Króluj nam Chryste!
  ~ Zawsze i wszędzie!

 

DOBRE RADY

Przechodząc obok kościoła katolickiego, mijając krzyż przydrożny lub figurę, zdejmij czapkę z głowy (chłopcy) lub przeżegnaj się (dziewczynki)

Wchodząc do Kościoła, przeżegnaj się wodą święconą, mówiąc:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Wewnątrz kościoła klęknij na dwa kolana, pochyl głowę lekko i pozdrów Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie:
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Spotykając kapłana, niosącego Najświętszy Sakrament do chorego, uklęknij i mów:
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Idąc koło cmentarza lub spotykając na ulicy orszak pogrzebowy, mów cicho:
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Słysząc dzwony w południe, odmów: „Anioł Pański”

Spotykając krewnych, znajomych czy przyjaciół, którzy są katolikami lub odwiedzając ich w mieszkaniu, przywitaj się z nimi staropolskim pozdrowieniem:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus lub Szczęść Boże.
A wychodząc, pożegnaj się mówiąc: Zostańcie z Bogiem lub Szczęść Boże lub Niech Bóg prowadzi.

Spotykając bliźniego przy pracy, mów: Szczęść Boże.

W czasie pokusy polecaj się Maryi:
Matko moja najlepsza, dodaj mi sił, abym nie uległ pokusie!
Maryjo, oddaję się Tobie, opiekuj się mną.

Spotykając księdza, siostrę zakonną mów: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus lub Szczęść Boże.

Staraj się zawsze nosić medalik.

Posiadaj na własność książeczkę do nabożeństwa.

 

ŚWIĘTA OBOWIĄZUJĄCE

Wierni Kościoła katolickiego są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy świętej oraz powstrzymania się od pracy we wszystkie niedziele roku i w następujące dni świąteczne:

1 stycznia – Świętej Bożej Rodzicielki, Nowy Rok
6 stycznia – Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
Boże Ciało
29 czerwca – Św. Apostołów Piotra i Pawła
15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP
1 listopada – Wszystkich Świętych
8 grudnia – Niepokalane Poczęcie NMP
25 grudnia – Boże Narodzenie
Odpust ParafialnyKomentarze są zamknięte.